Karlborns gata 130

Villa Ryd 3 r.o.k 2 300 000 SEK

Vimanshällsgatan 312

Ryd 5 r.o.k 3 400 000 SEK

Heidenstams gata 130

Villa Ryd 5 r.o.k 155+21 m² 3 700 000 SEK